Algemene voorwaarden ‘Opslagmagazijn’ Self-storage Breukelen.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ‘ ‘Opslag magazijn’ Self-storage,

hierna te noemen “verhuurder”

1.2 Huurder is verplicht om wijzigingen in zijn adresgegevens almede emailadres en/of telefoonnummer

direct schriftelijk te melden via info@opslagmagazijn.nl of per post.

1.3 Huurder stemt ermee in dat alle facturen, mededelingen en aankondigingen van welke aard ook,

door verhuurder per email aan huurder worden gezonden. Verhuurder kan mededelingen en

aankondigen op verzoek ook per post zenden of bevestigen.

Artikel 2 – Looptijd overeenkomst en einde overeenkomst

2.1 De huurovereenkomst wordt aangeboden voor een duur van minimaal één maand.

2.2 De looptijd van de overeenkomst wordt telkens verlengd met één maand, behoudens opzegging door één van de

partijen.

2.3 Opzegging kan voor de 15e dag van iedere kalendermaand.

2.4 De huur eindigt:

a. door opzegging. Opzegging door huurder geschiedt uitsluitend schriftelijk, ondertekend door huurder.

b. Ingeval huurder een rechtspersoon is: door faillissement of surseance van betaling van huurder.

c. door ontbinding van de huurovereenkomst wegens verzuim van huurder.

2.5 Huurder is verplicht om voor of uiterlijk bij het einde van de huurovereenkomst de unit geheel ontruimd, vrij van

slot(en), gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt op te leveren.

2.6 Uiterlijk zes weken nadat de huurovereenkomst is geëindigd en de unit is ontruimd, betaalt verhuurder de

waarborgsom terug per bank. Na interne verhuizing van huurder wordt een waarborgsom en eventueel

vooruitbetaalde huur niet terugbetaald.

Artikel 3 – Ontruiming door verhuurder

3.1 Voor het geval dat de huur is geëindigd en de huurder in gebreke blijft te ontruimen, machtigt huurder de verhuurder

reeds nu voor alsdan om zich toegang te verschaffen tot de gehuurde unit en om de zaken die zich in de gehuurde unit

bevinden, al naar gelang de waarde van de opgeslagen zaken rechtvaardigt – zulks ter beoordeling van verhuurder – te

(doen) vernietigen, afvoeren, opslaan of krachtens zijn pandrecht te executeren.

3.2 Zolang de zaken zich nog in de macht van verhuurder bevinden is huurder gerechtigd deze zaken op te eisen van

verhuurder, zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat huurder zal hebben voldaan aan alle betalingsverplichtingen

jegens verhuurder, met inbegrip van renten en kosten.

Artikel 4 – Huurprijs

4.1 De in het contract vermelde huurprijs luidt in Euro en geldt zonder omzetbelasting. De huurprijs zoals vermeldt op de

overeenkomst geldt uitsluitend voor de vermelde unit. Voor iedere unit wordt een afzonderlijke overeenkomst

opgemaakt.

4.2 De huurprijs geldt op de datum van ingang van de huurovereenkomst. Verhuurder is gerechtigd de huurprijs periodiek

te herzien. De herziene huurprijs is niet eerder van toepassing dan veertien dagen nadat verhuurder de herziening aan

huurder heeft aangekondigd.

4.3 Eventuele kortingen – waaronder begrepen huurvrije perioden – worden door verhuurder gegeven op uitdrukkelijke

voorwaarde dat de huurder zijn betalingsverplichtingen stipt blijft nakomen. Door overschrijding van geldende

betalingstermijnen vervalt iedere aanspraak op korting terstond en zonder ingebrekestelling.

Artikel 5 – Omzetbelasting

Huurprijs is vrij van omzetbelasting zowel voor particulieren alsmede bedrijven.

Artikel 6 – Betaling

6.1 De huur is bij vooruitbetaling per maand verschuldigd. Alle betalingen geschieden door middel van automatische

incasso. Bij het aangaan van de huurovereenkomst zal huurder een machtiging voor deze automatische incasso

ondertekenen. Huurder is gehouden steeds te zorgen voor toereikend saldo op zijn bankrekening. Bij storneren

van een geïncasseerd bedrag is huurder van rechtswege jegens verhuurder in verzuim.

6.2 Aan huurder komst geen recht van opschorting, korting, compensatie of verrekening toe.

6.3 Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zal de huurder bij

ondertekening van de huurovereenkomst aan verhuurder een borg voldoen ter hoogte van één maand huur. Op

die borg zal verhuurder alle kosten ter zake van niet nakoming door huurder mogen verhalen. Verhuurder zal over

de door huurder betaalde borgsom geen rente vergoeden.

6.4 In geval van verzuim van huurder is hij een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan over achterstallige

bedragen aan verhuurder verschuldigd, telkens vanaf de vervaldag tot de afdoening.

 

6.5 Ingeval van verzuim van huurder komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van

huurder. Voor aanmaningen door verhuurder is een vergoeding € 20,00 per aanmaning verschuldigd. Bij

uitbesteding van de incasso komen voorts de volgende buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de

huurder:

• 15% over de eerste € 2500,00 van het te vorderen bedrag;

• 10% over de volgende € 2500,00;

• 5% over de volgende € 5000,00;

• 1% over de volgende 190.000,00;

• 0,5% over het restant een en ander met het minimum van € 40,00.

Door huurder aan verhuurder verrichte betalingen strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten en

renten en vervolgens op de hoofdsom.

6.6 Zodra en zolang huurder in verzuim is, is verhuurder gerechtigd de toegang tot de gehuurde unit te ontzeggen,

waardoor de in de unit opgeslagen zaken in de macht van de verhuurder komen te verkeren.

6.7 In geval van verzuim van huurder is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen –

onverminderd zijn bevoegdheid tot opzegging.

Artikel 7 – Zekerheid en aanvullende zekerheid

7.1 Verhuurder is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst zekerheid of aanvullende zekerheid van

huurder te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Huurder is altijd verplicht op eerste

verlangen van verhuurder zekerheid of aanvullende zekerheid te stellen.

7.2 De in de gehuurde unit opgeslagen roerende zaken dienen mede tot zekerheid voor de nakoming van de

verplichtingen van huurder jegens verhuurder. Huurder verklaart hierdoor uitdrukkelijk tot de verpanding

bevoegd te zijn. Huurder verklaart dat op de verpande zaken geen beperkte rechten rusten.

7.3 In geval van parate executie van verpande zaken is verhuurder niet gehouden tot mededeling aan huurder als

bedoeld in artikel 3:249 BW.

Artikel 8 – Inrichting en gebruik

8.1 Huurder dient de gehuurde unit uitsluitend te gebruiken als opslagruimte, in overeenstemming met het

huishoudelijk regelement.

8.2 Het is huurder niet toegestaan in (rol)deuren, wanden of vloeren van de gehuurde unit te boren, te schroeven,

spijkers te slaan, punaises te gebruiken, of (rol)deuren, wanden of vloeren van de unit te schilderen, beplakken of

bekleden.

8.3 Het is huurder niet toegestaan om in de gehuurde unit:

a. zaken op te slaan of voorhanden te hebben waarvan het voorhanden hebben een strafbaar feit oplevert.

b. ontvlambare of ontplofbare stoffen op te slaan of te gebruiken.

c. Zaken op te slaan of te gebruiken waarvan schade aan het milieu, bijvoorbeeld aan lucht, ondergrond of

bodemwater, ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan. Huurder is verplicht zich te onthouden aan de Wet

Milieubeheer Transport en Opslag.

d. aan bederf onderhevige zaken of levende have op te slaan of te laten verblijven.

e. zaken op te slaan of voorhanden te hebben waarvoor van overheidswege vergunning is vereist. Verhuurder kan

opslag van dergelijke zaken eventueel toestaan, mits huurder vooraf aantoont over de nodige vergunningen te

beschikken.

f. zaken op de slaan die een bijzondere waarde vertegenwoordigen, zoals contanten, waardepapieren, juwelen,

kunstvoorwerpen, zaken met bijzondere emotionele waarde en dergelijke meer.

8.4 Huurder zal aan eventuele andere gebruikers van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt

geen hinder of overlast veroorzaken en er voor zorgdragen dat derden die met zijn goedvinden aanwezig zijn of

hun bezoekers dit evenmin doen. Verhuurder is niet verplicht de nakoming hiervan af te dwingen.

8.5 Huurder is steeds aansprakelijk voor alle kosten van herstel van schade die tijdens de looptijd van de

overeenkomst mocht ontstaan aan de gehuurde unit, aan het gebouw waarvan de unit deel uitmaakt en/of aan

de voorzieningen aan of rond dat gebouw.

Artikel 9 – Toegang tot de gehuurde unit

9.1 Na voorafgaande mededeling aan huurder van het voornemen daartoe, zijn verhuurder en door hem aan te

wijzen personen gerechtigd de gehuurde unit op werkdagen tussen 07.00 uur en 22.00 uur te betreden voor

inspectie van de staat van de unit en voor uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

9.2 Huurder verklaart zich ermee bekend en akkoord dat verhuurder verplicht kan worden door

milieutoezichthouders van de overheid om toegang te verschaffen tot de gehuurde unit. Huurder verklaart zich

ermee bekend en akkoord dat verhuurder verplicht kan zijn medewerking te verlenen aan doorzoeking en

onderzoek door douane of justitie. Huurder is jegens verhuurder niet gerechtigd tot vergoeding van mogelijke

schade dientengevolge.

 

Artikel 10 – Schade en aansprakelijkheid

10.1 Huurder dient de gehuurde unit goed af te sluiten en afgesloten te houden. Verhuurder is niet aansprakelijk voor

schade, verlies of diefstal van in de gehuurde unit opgeslagen artikelen. Huurder vrijwaart verhuurder voor

aanspraken van derden ter zake.

10.2 Verhuurder is nummer aansprakelijk voor andere schade dan schade aan in de gehuurde unit opgeslagen zaken;

in het bijzonder is verhuurder niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade. Verhuurder is nummer

aansprakelijk voor schade door toedoen van derden.

10.3 Huurder is verplicht de in de gehuurde unit opgeslagen zaken afdoende te verzekeren tegen risico’s van onder

meer brand, blikseminslag en/of ontploffing, vliegtuigen, storm, diefstal, inbraak, insluiping, water, stroom en

neerslag, rook en roet, knagen, vandalisme na braak.

10.4. Eventuele aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder – uit welke hoofde ook – is beperkt tot een bedrag

gelijk aan de huurprijs van de gehuurde unit over een periode van maximaal een jaar, of zoveel korter als de

overeenkomst feitelijk heeft geduurd ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid eventuele

aansprakelijkheid van verhuurder kan in geen geval uitgaan boven het bedrag waarvoor de huurder de inhoud van

de unit heeft verzekerd.

10.5 Eventuele aanspraken van huurder op schadevergoeding vervallen door tijdverloop van een jaar na ontstaan van

de aansprakelijkheid, en in ieder geval door tijdverloop van ene jaar na het einde van de huurovereenkomst.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Huurder dient eventuele klachten uiterlijk binnen tien werkdagen nadat zich de klacht openbaart schriftelijk per

aangetekende post aan verhuurder ter kennis worden gebracht, met gelijktijdige kennisgeving via

info@opslagmagazijn.nl .

11.2 Klachten die ter kennis van verhuurder worden gebracht na einde van de huur worden niet in behandeling

genomen.

Artikel 12 – Onderhuur

Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder de gehuurde unit

aan derden onder te verhuren, in gebruik af te staan of het gebruik met derden te delen of te dulden dat derden

de gehuurde unit geheel of ten dele in gebruik hebben of houden.

Artikel 13 – Privacy

13.1 Verhuurder verklaart ermee in te stemmen dat zijn persoonsgegevens door Opslag Magazijn worden opgeslagen

en verwerkt.

13.2 De persoonsgegevens van huurder worden door Opslag Magazijn opgeslagen en verwerkt in overeenstemming

met de geldende regelgeving. Huurder heeft recht op inzage en in geval van onjuistheid, correctie van zijn

gegevens.

13.3 Opslag Magazijn gebruikt de persoonsgegevens voor administratieve doeleinden en voor gepersonaliseerde

informatievoorziening.

Artikel 14 – Diversen

14.1 Indien meer personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk jegens verhuurder

aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen.

14.2 De ondertekenaar van de huurderovereenkomst is persoonlijk gebonden, indien zou blijken dat de ondertekenaar

niet bevoegd was tot het aangaan van een huurovereenkomst.

14.3 Afwijking van deze huurovereenkomst is slechts schriftelijk mogelijk.

14.4 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze huurovereenkomst blijven de overige bepalingen

onverminderd van kracht. Een mogelijke nietige bepaling wordt vervangen door een geldige met strekking zo

dicht mogelijk bij de oorspronkelijke.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Behoudens dwingend wettelijk voorschrift

is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen de rechtbank Midden-Nederland, locatie

Utrecht.